Z radością informujemy o rozpoczęciu Projektu E-comvet „Rozwijanie zaawansowanych kompetencji komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii”.
Projekt “Developing advanced communication competences among veterinary doctors” realizowany jest w ramach Projektu Międzynarodowego Partnerstwa Strategicznego współfinansowanego ze środków Programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Projekt realizowany jest przez organizacje: KIKO Educational Solutions, Charakis Research and Consulting oraz Synolic. Dzięki zaangażowaniu doświadczonych partnerów z różnych krajów Unii Europejskiej, organizacji i ekspertów z bogatym doświadczeniem w zakresie tworzenia szkoleń, edukacji cyfrowej, ekspertów w zakresie metodyki uczenia się dorosłych oraz profesjonalistów możliwe jest tworzenie i wdrażanie efektów edukacyjnych o wysokiej wartości.

Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby aktywnej zawodowo grupy lekarzy weterynarii w zakresie zaawansowanej komunikacji interpersonalnej, wychodząc naprzeciw ich potrzebom w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, osobistych i społecznych.

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnych kursów dla lekarzy weterynarii z zakresu zaawansowanej komunikacji interpersonalnej, doskonalenia ich kluczowych kompetencji społecznych i osobistych niezbędnych w pracy i wykonywaniu pracy zawodowej z wykorzystaniem e-learningu i nowoczesnych narzędzi digital learning.

Grupą docelową projektu są czynni zawodowo lekarze weterynarii. Według UE i OCED praktykujący lekarz weterynarii to osoba, która ukończyła studia z zakresu medycyny weterynaryjnej na poziomie uniwersyteckim (potwierdzone odpowiednim dyplomem) i która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. Sytuacja na rynku w większości krajów UE zmienia się dynamicznie i lekarze weterynarii stają przed problemem zmieniającego się nastawienia swoich klientów i coraz bardziej wymagającego podejścia. Weterynaria uznawana jest, zgodnie z badaniami, za jeden z najbardziej stresujących zawodów o wysokim stopniu zagrożenia wypaleniem zawodowym. Umiejętności osobiste i społeczne, takie jak radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem i związana z tym asertywność, zarządzanie zespołem, są kluczowe dla uniknięcia wypalenia zawodowego w zawodzie lekarza weterynarii. Te kluczowe kompetencje są niezbędne dla lekarzy weterynarii w wykonywaniu pracy i utrzymaniu ich szans na zatrudnienie, rozwoju społecznym i osobistym. Wypalenie zawodowe w tym zawodzie lekarza wynika głównie z przeciążenia pracą, braku asertywności, niewystarczających kompetencji w komunikacji z klientem weterynaryjnym, braku umiejętności zarządzania czasem i umiejętności pracy w zespole weterynaryjnym.

Na podstawie międzynarodowych badań potrzeb edukacyjnych lekarzy weterynarii przeprowadzonych w ramach Projektu ERASMUS+ realizowanego przez Partnerstwo Strategiczne KIKO Educational Solutions, Charakis Research and Consulting oraz Synolic potwierdzono, że ponad 81% lekarzy weterynarii w różnych krajach Europy chce zostać przeszkolony w komunikacji. Lekarze weterynarii postrzegają konieczność podnoszenia kluczowych kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej jako kluczową dla ich rozwoju zawodowego. Europejskie badanie COMVET potwierdziło, że lekarze weterynarii są zainteresowani edukacją, zarówno w formie warsztatów, jak i e-learningu. Projekt odpowiada na te potrzeby i przyniesie innowacyjne rezultaty, które będą wykorzystywane przez lekarzy weterynarii w wykonywaniu pracy i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Opracowane kursy będą uzupełnieniem programów kształcenia prowadzonych przez wydziały medycyny weterynaryjnej lub szkolnictwo wyższe.

W ramach projektu powstają nowe cyfrowe kursy, materiały i narzędzia w zakresie kluczowych kompetencji komunikacyjnych dla lekarzy weterynarii. Projekt dostarcza innowacyjne cyfrowe narzędzia edukacyjne. Projekt wspiera efektywne wykorzystanie technologii cyfrowych w szkoleniu lekarzy weterynarii. Projekt realizowany jest w ramach Projektu Międzynarodowego Partnerstwa Strategicznego współfinansowanego przez Unię Europejską Program ERASMUS+. Dzięki zaangażowaniu doświadczonych partnerów z różnych krajów Unii Europejskiej, organizacji i ekspertów z bogatym doświadczeniem w zakresie tworzenia szkoleń, edukacji cyfrowej, psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi, ekspertów w zakresie metodyki uczenia się dorosłych oraz profesjonalistów, możliwe jest stworzenie i wdrożenie edukacyjnego rezultaty o dużej wartości.