Projekt e-comvet “Developing advanced communication competences among veterinary doctors” 

Projekt “Doskonalenie zaawansowanych umiejętności komunikacyjnych wśród lekarzy weterynarii” to międzynarodowy projekt Partnerstw Strategicznych realizowany przez doświadczone instytucje eksperckie: KIKO Educational Solutions, Charakis Research and Consulting and Synolic. Projekt jest współfinansowany  z Programu ERASMUS + Unii Europejskiej. W projekt są zaangażowani partnerzy z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, organizacje i eksperci z dużym doświadczeniem w zakresie profesjonalnych  szkoleń, edukacji cyfrowej, eksperci w zakresie metodologii uczenia dorosłych i profesjonalistów, dzięki czemu  możemy tworzyć wyniki edukacyjne o wysokiej wartości międzynarodowej.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby aktywnych zawodowo lekarzy weterynarii w zakresie doskonalenia zaawansowanej komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy. Odpowiada na potrzebę rozwoju kluczowych, osobistych i społecznych kompetencji niezbędnych do rozwoju i doskonalenia zawodowego tej grupy profesjonalistów.

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnych szkoleń, kursów w obszarze zaawansowanej komunikacji interpersonalnej dla lekarzy weterynarii, wzmacniających i poprawiających kluczowe kompetencje społeczne i osobiste niezbędne w pracy zawodowej z wykorzystaniem e-learningu i nowoczesnych cyfrowych narzędzi edukacyjnych.

Grupą docelową projektu są aktywni zawodowo lekarze weterynarii. Według definicji UE i OCED lekarz weterynarii to osoba, które ukończyła studia w dziedzinie medycyny weterynaryjnej na poziomie uniwersyteckim (potwierdzone odpowiednim dyplomem ukończenia studiów wyższych) i która ma uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Sytuacja na rynku pracy w większości krajów UE zmienia się dynamicznie, a lekarze weterynarii stanęli przed wyzwaniem zmiany postaw klientów i ich coraz bardziej wymagającym podejściem. Weterynaria jest uważana, zgodnie z badaniami, za jeden z najbardziej stresujących zawodów o wysokim poziomie wypalenia zawodowego. Umiejętności osobiste i społeczne, takie jak radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem i związane z tym asertywnością, zarządzanie zespołem, mają kluczowe znaczenie dla uniknięcia wypalenia zawodowego w zawodzie lekarza weterynarii. Wzmocnienie tych kluczowych kompetencji jest niezbędne dla lekarzy weterynarii w długoterminowym wykonywaniu zawodu. Ma też kluczowe znaczenie dla lekarzy w utrzymaniu ciągłości zatrudnienia, rozwoju osobistego i społecznego. Wypalenie zawodowe w zawodzie lekarza wynika głównie z przeciążenia pracą, braku asertywności, niewystarczających kompetencji w komunikacji z klientem weterynaryjnym, braku umiejętności zarządzania czasem i braku umiejętności pracy w zespole weterynaryjnym.

Na podstawie międzynarodowych badań potrzeb edukacyjnych lekarzy weterynarii przeprowadzonych w ramach projektu ERASMUS + realizowanego przez partnerstwo strategiczne KIKO Educational Solutions, Charakis Research and Consulting i Synolic potwierdzono, że ponad 81% lekarzy weterynarii w różnych krajach europejskich chce być przeszkolony w zakresie komunikacji. Lekarze weterynarii postrzegają podnoszenie kluczowych kompetencji w obszarze komunikacji osobistej jako kluczowe dla ich rozwoju zawodowego. Odpowiednie badania europejskie potwierdziły również, że lekarze weterynarii są zainteresowani edukacją zarówno w formie warsztatów, jak i e-learningu. Projekt odpowiada na te potrzeby, jak też zapewni innowacyjne podejście i pozwoli osiągnąć takie rezultaty. Opracowane kursy będą komplementarne do programu edukacji prowadzonej przez uczelnie wyższe lub wydziały medycyny weterynaryjnej.

W ramach projektu zostaną opracowane nowe cyfrowe kursy, materiały i narzędzia dla kluczowych kompetencji w obszarze komunikacji dla lekarzy weterynarii. Projekt dostarczy innowacyjne cyfrowe narzędzia edukacyjne, jak też pozwoli na efektywne wykorzystanie technologii cyfrowych w szkoleniu tej grupy specjalistów. W realizację projektu są zaangażowani partnerzy z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, organizacje i eksperci z dużym doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania profesjonalnych szkoleń, edukacji cyfrowej, psychologii, zarządzania HR, eksperci w zakresie metodologii uczenia dorosłych i profesjonalistów, dzięki czemu możliwe jest dostarczenie rezultatów edukacyjnych o wysokiej wartości międzynarodowej.